Zbycie nieruchomości gruntowej (działki)

Zbycie nieruchomości gruntowej (działki)

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, tj. dokument, na podstawie którego została nabyta własność (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia), 
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia - w sytuacji, gdy: 
        - nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
        - nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • wypis z rejestru gruntów opatrzony adnotacją,  że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, 
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony adnotacją, że jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej -  w przypadku gdy nieruchomość będzie odłączana do nowej księgi wieczystej, 
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 • zaświadczenie o rewitalizacji, 
 • zaświadczenie o planie urządzenia lasu, 
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w budynku nikt nie jest zameldowany (w przypadku działki zabudowanej),
 • zaświadczenie, z którego wynika, że budynek został oddany do użytkowania,
 • umowa kredytowa wraz z zaświadczeniem banku o udzieleniu kredytu - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian oraz ostateczna i wykonalna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości - w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest działka powstała z podziału/scalenia,
 • dane osobowe stron czynności: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania, 
 • dane firmy: nazwa, siedziba, numer KRS oraz tekst jednolity umowy spółki, 
 • cena/wartość rynkowa przedmiotu umowy oraz numer rachunku bankowego właściwego do zapłaty ceny
 • warunki i termin wydania przedmiotu umowy.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk