Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • numer księgi wieczystej, 
 • podstawa nabycia, tj. dokument, na podstawie którego została nabyta własność (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia), 
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia - w sytuacji, gdy: 
      - nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia, 
      - nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,

 • zaświadczenie o rewitalizacji,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • umowa kredytowa wraz z zaświadczeniem banku o udzieleniu kredytu - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • dane osobowe stron czynności: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania, 
 • dane firmy: nazwa, siedziba, numer KRS oraz tekst jednolity umowy spółki, 
 • cena/wartość rynkowa przedmiotu umowy oraz numer rachunku bankowego właściwego do zapłaty ceny,
 • warunki i termin wydania przedmiotu umowy  
Sławomir Ślusarczyk Notariusz

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk